Information från Ordföranden 18 Maj

Till medlemmarna i Stora Getterö och Lötgärdets samfälligheter

Hej,

Nedan vald information från, och efter ordinarie styrelsemöten 9/5.

Hemsida
Styrelsen beslöt att pröva en hemsida under två år, och därefter ta beslut om fortsättning. Det betyder att fortsättningsvis slipper ni mail med mycket information, utan får bara ett meddelande om ny information gällande… finns på hemsidan. Adress http://storagettero.hemsida24.se/ Då kallelse till stämma/konstituerande styrelsemöte kommer, är målet att all information inför dessa ska finnas på hemsidan, med reservation för bryggor.

Avgifter
Styrelsen i båda samfälligheterna beslutade att föreslå oförändrade avgifter inför 2016, detta gäller förutom GA 10, se nedan. Dock kommer troligen utdebiteringen att ske tidigare på året. 

Stora Getterö Stämma/konstituerande styrelsemöte.
Vid stora Getterös stämma, som leds av Lars Fredriksson, kommer styrelsen att begära mandat att fortsätta arbetet runt bryggorna enligt inlämnad strandskyddsdispens. Detta kommer att ske i fyra steg,  

  1. Att stämman inte motsätter sig att sjöbodar byggs, och bryggor förlängs som helt bekostas av de som önskar detta.
  2.  Att eventuellt en del 3m, brygglängd bekostas av deltagande fastigheter i GA:3 (bryggor). Detta vid ojämnt antal intressenter för en extra plats.
  3. Att bryggor byggs vid rampen som bekostas av till 50 % av deltagande fastigheter i GA:3 och 50 % av fastigheter från Lötgärdet, deltagande i GA:3. Konstruktionen gör att fastigheter på Bockholmen betalar 1/3 och Lötgärdets fastigheter 2/3.
  4. Att bryggorna flyttas c:a 5 meter utåt, som bekostas av deltagande i fastigheter GA:3. Detta tillkommer från dipensansökan, men kom upp som ett önskemål på styrelsemötet. Det var tidigare inte aktuellt då kostnadsförslaget för detta närmade sig kostnaden för förlängning av bryggorna som då också medgav fler platser. 

För övrigt, det vanliga gällande avgifter, mm.
Stora Getterö konstituerande styrelsemöte
Leds av Lars Fredriksson, förslag till styrelse finns i styrelseprotokollet.

Lötgärdets stämma/konstituerande styrelsemöte.
Vid Lötgärdets stämma, som leds av Gudrun Östman kommer styrelsen begära mandat att igångsätta GA:10 Lötgärdet parkområde. Detta med en första insättning om 500: - 2016, och 500: - 2017.
Syftet är att föreningen ska kunna hyra in hjälp med vissa jobb, och även bidra med medel till projekt som önskas. Beroende på projektens storlek och syfte, så föreslås att resterande medel tas in på frivillig väg. 
För övrigt det vanliga gällande avgifter, mm
Lötgärdets konstituerande styrelsemöte
Leds av Gudrun Östman, förslag till styrelse finns i styrelseprotokollet.

Bryggor
Planen är att förlänga bryggorna, detta möjliggör ytterligare platser med en planerad bredd av 3 m. Kostnaden kommer att bli c:a 20000: -/plats. Det kommer också att finnas möjlighet att önska sig en bredare bryggplats (3meters bredd, kostnad c:a 3000:-).  Intresseanmälan till Lars Wiklund lars.wiklund@acte.se och en kopia till mig jonas.e.friedmann@gmail.com senast den 1/6. Bygget planeras i höst, och förskotsbetalning kommer att krävas. Bygglovsansökan inlämnas efter stämman.

Det konstaterades vid styrelsemötet, att vi inte skulle ha tid att diskutera fram ett förslag. Bryggrådet och jag, eventuellt fler, ska nu ta in priser och sedan försöka få ihop ett förslag genom att lösa ekvationen: De som önskar fler platser, de som önskar en bredare plats, de som önskar en djupare plats, fastställa minsta djup som är acceptabelt vid normalvattenstånd. Dessutom med historiska perspektiv, försöka komma på riktlinjer inför framtiden. Är det samfälligheten som har beslutanderätt? eller har var och en, en privat liten bryggbit. Vem bekostar flottören mellan två privata bitar, när den går sönder?  Bryggor håller inte för evigt och dagens avgifter kommer inte att räcka när ett byte behövs……ska vi höja avgifterna, som torde vara det rätta i en förvaltning, eller?

Med mycket stor sannolikhet är inte allt detta klart till stämman, men planen för själva utbyggnaden hoppas vi kunna presentera.

Till sist, Sjöbodar
De som anmält intresse för sjöbod, har nu fått information om detta. Om det nu är någon som inte fått information och anmält sig, hör av er. Bygglovsansökan inlämnas denna vecka.

Med vänlig hälsning
Jonas Friedmann
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter