Till medlemmarna I Lötgärdet

Avloppsanläggningen är godkänd 
Avloppsanläggningen är godkänd av kommunen och efterbesiktning godkänd av föreningen. 
Sista delen av Lovabidraget har betalats ut. 
I vår när tjälen släppt kommer en extra besiktning och efterjustering  av vägar mm att utföras.

Underhåll och rutin för för larm
ConClean ansvarar för anläggningens underhåll. Vid larm skickas sms till 2 kontaktpersoner från föreningen (Roland Gustavsson och Gudrun Östman), som har satt upp en rutin för att kommunicera och åtgärda larmet.  Följande personer från föreningen  har fått utbildning i  läsning av felkoder och återställning larm: 
Lars Wiklund, Dick Ringqvist, Pether Davidsson, Mats Eriksson, Roland Gustavsson och Lars Fredriksson. Vid behov kommer självklart ConClean ut och åtgärdar.
Som fastighetsägare ansvarar man för att inte hälla ut något olämpligt i avloppet, som t ex kemikalier. Mer information om detta kommer att skickas ut från Godkända Avlopp.

Ekonomi 
Fakturan som gäller extra sprängningar har betalats. 
Godkända Avlopp har även sammanställt extra kostnader på 200 108 kr, som lämnades till styrelsen i mitten november. Av de kostnaderna har styrelsen godkänt 89 702 kr för utbetalning i februari 2017. De godkända kostnaderna härrör från flytt av reningsverk på grund av berg samt ökad buffertvolym vid pumpstationerna med tillhörande larmanordning. 
Detta innebär en extra kostnad per fastighet på  2 803 kr. Med hänsyn taget till status föreningens kassa för avloppsanläggningen, kommer dock enbart 1 700 att behöva begäras per fastighet för att täcka den extra kostnaden. Den extra inbetalningen på 1700 kr, kommer att begäras in till februari, i samband med preliminär avgift för drift och underhåll 2017. Vi har ännu inte fullständig uppgifter om uppskattade kostnader för drift och underhåll. Information om detta kommer i mitten av januari. Notera  att vi enbart  går ut med en preliminär avgift för drift och underhåll. Avgiften ska fastställas på årsstämman 2017. 

Totalt sett är de extra kostnaderna för avloppsanläggningen 286 701 kr, vilket är en ökning med 13,8 % jämfört med ursprungsofferten. Med tanke på att kostnadsökningen framförallt beror på sprängning och flytt pga av berg, så anser styrelsen att det är rimligt. Dock är det olyckligt att de sista extra kostnaderna kommunicerats så sent. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det. 

Sammanfattningsvis vill vi tacka alla föreningsmedlemmar för stort engagemang och gott samarbete under ett händelserikt år! 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter