Information från Ordföranden 12 juni

Information om strandskyddsdispensen och ytterligare information inför stämman.

Strandskyddsdispensen
Länsstyrelsen har då bestämt sig för att pröva kommunens beslut och begärt in ytterligare material, bilder mm. De skriver ”Länsstyrelsen behöver närmare granska huruvida platsen är belägen och ianspråktagen på ett sådant sätt att förutsättningarna för dispens är uppfyllda”
Kan kännas underligt då det redan finns bryggor och sjöbod på platsen. Tyvärr har jag inte fått beslutet via postgången, utan först när jag i dag kontaktade kommunen. Kommunens handläggare beklagade, men de ska nu skicka in all dokumentation de har. Länsstyrelsen handläggare, meddelade att de kommer på besök V27-28, den enda dag jag kan närvara är eventuellt måndag V27, därför sökes, en person som kan ta emot dem vid annan tid. Länk till Länsstyrelsens beslut . Jag är dock fortfarande optimist, kan bara beklaga att det går långsamt hos myndigheterna, och att det ser ut som vi troligen får vänta med att bygga våra sjöbodar. 

Inför stämman

  • 3/5 av styreslen och 2/3 av bryggrådet träffade kustbyggarna den 7/6. Vid mötet framkom på nytt att dra ut bryggorna med byggande av nya ”bryggfästen”, skulle troligen bli dyrare än att bara förlänga bryggorna. Vi beslöt då att begära en offert på förlängning av bägge bryggorna med 10 meter. Vi gjorde också en enklare mätning av djupen vid ”Bockholmsbryggan” och bedömde att djupet vid plats 3 inifrån räknat är c:a 20 cm djupare än plats 1.
  • I dagsläget har sex fastigheter anmält att de önskar en ny och djupare plats, samt en fastighet som önskar en bredare plats. Kostnaden för tio meters förlängning, är enligt offert är 81250: - inkl. moms, per brygga.
  • Planen är att förlägga 2 nya platser längst ut på ”Bockholmsbryggan” och 4 nya platser platser längst ut på ”Lötgärdsbryggan”. Dessa totalt nio meter brygga bekostas av de som ianspråktager platserna. En fastighet får bekosta en den begärda breddningen.
  • Det möjliggör att platserna på ”Bockholmsbryggan” flyttas sju meter utåt, samt på Lötgärdsbryggan fyra meter utåt, varvid djupet borde bli acceptabelt för alla platser.
  • Kostnaden för detta beräknas då bli c:a 90000: - (11 bryggmeter) för samfälligheten.
  • Tyvärr har inte kustbyggarna i nuläget lämnat offert på byggnation ”mellan bryggorna”. Jag har därför gjort en egen bedömning. Detta med hänsyn tagen till kostnaden av byggnationen av vår egen badflotte. 

Därav nedanstående omskrivning av tidigare information

Till St Getterös stämma, att besluta om.
1. Att stämman inte emotsätter sig att sjöbodar och del av brygga byggs som helt bekostas av de som önskar detta.

2. Att Stora Getterö samfällighet GA3 (bryggor), bekostar en förlängning av bryggorna med tillsammans 11 meter för att förbättra djupet för platserna längst in. Detta till en kostnad av 90000: -. Detta kommer till absolut största delen, att bli såsom en extra debitering per andel (47 andelar).

3. Att stora Getterö samfällighet GA3 bekostar 50 % av utbyggnaden, av brygga mellan rampen och ”Lötgärdsbryggan”, om c:a 25000: - (Drygt 500: -/andel)  

 För Lötgärdets stämma tillkommer följande förtydligande.
Då Lötgärdets anses ha större nyttjande av de planerade bryggorna vid rampen och mellan bryggorna, var förslaget att 50 % betalas av Lötgärdet.

Stämman kommer därför få ta ställning till.

1. Att ta upp GA10 med en utdebitering av 500: - för 2016 och 2017.

2. Att fastigheter i Lötgärdets samfällighet, som har andel i Stora Getterö GA3 (Bryggor), bekostar 50 % av utbyggnaden, av brygga mellan rampen och ”Lötgärdsbryggan” om c:a 25000: - (c:a 1300: -/andel)

 Övrigt

  • Båtmotorn som stals, hittades i Baltikum.
  • Bo Sandström har på förfrågan sagt jag till att hjälpa oss planera vårt vägunderhåll.


Frågor och synpunkter är som vanligt välkomna, jag kommer dock ha ont om tid ett tag, så det kan dröja med svar.

 Med vänlig hälsning

Jonas
073-3268450 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter