Avlopp - Frågor och Svar 

Här följer en sammanställning av frågor som ställts till Magnus Larsson, 
Miljöskyddsinspektör, Valdemarsviks kommun
med hans svar/kommentarer.


Frågor kring sluten tank:
Godkänner Valdemarsviks kommun Wc tank på Södra Finnö? Om nej, varför?
Har Valdemarsviks kommun godkänt tankar på Södra Finnö? Om ja, varför?
Kommentar om sluten tank:
Generellt så är kommunen restriktiva med tillstånd för WC till sluten tank. I de fall man har tillåtit det har förutsättningarna varit att det är svårt att lösa wc-frågan på annat sätt. I de fall det har beviljats sedan 2010 har det varit tidsbegränsade tillstånd på 10 år och förutsättningen varit att övrigt avloppsvatten tas omhand i godkända avloppsanläggningar. Efter tio år ska tillstånden omprövas för att se om det finns alternativa lösningar ex utbyggt kommunalt avlopp eller gemensamhetsanläggningar. Någon förlängning är därför inte garanterad. Sluten tank ses som en anordning i väntan på bättre alternativ.

För de fastigheter i området som är anslutna till det gemensamma avloppet GA7 finns det flera som har slutna tankar för WC. Hittills har ingen kunnat visa att det finns tillstånd för dessa. Nu är situationen att större delen av de inventerade fastigheterna i området behöver åtgärda sina anläggningar, eller saknar tillstånd för de befintliga anläggningarna. Därtill behöver den befintliga gemensamhetsanläggning GA:7 för bad-, disk- och tvättvatten också åtgärdas. Miljö- och byggnämnden anser att slutna tankar inte ska tillåtas i området när gemensamhetsanläggningen GA:7 och de enskilda avloppen är i läget att de behöver göras om. I de fall tidsbegränsade tillstånd tidigare har beviljats på Södra Finnö har inte de områdena varit i det skedet. I tidigare fall har även en del fastighetsägare varit begränsade vid val av reningsteknik när kommunen hade en lokal riktlinje att inte tillåta utsläpp av avloppsvatten från WC inom 100 meter från sjö. Riktlinjen har nu ändrats vilket gör det möjligt att lösa avloppsfrågan med tekniker som klarar så kallad hög skyddsnivå tex minireningsverk, fosforfällningsanläggningar eller anläggningar med urinsorterande toaletter.

I områden där bebyggelsen är tät är det lämpligt att samordna avloppslösningarna. I stort sett alla fastighet i området har borrat efter dricksvatten vilket i det flesta fall gör det olämpligt att släppa ut avloppsvatten på respektive tomt. I stället skulle avloppsfrågan kunna lösas på lämpligare platser med en eller flera gemensamhetsanläggningar.

Fråga: Är jag tvingad att ansluta mig till ett eventuellt gemensamt avloppssystem?
Kommentar: 
Fastighetsägarna kan inte, av miljö- och byggnämnden,  tvingas ansluta till ett gemensamt avlopp i området. För de som inte har några vatteninstallationer i husen finns inget avloppsvatten att ta omhand. Att släppa ut avloppsvatten kräver dock tillstånd och omständigheterna i området, terrängen, placering av vattentäkter mm, kan begränsa möjligheterna att få tillstånd inom den egna tomten. Därmed är man inte garanterad att få tillstånd till en egen avloppsanordning.

Fråga: Om det byggs ett gemensamt avloppssystem med reningsverk, kan jag behålla min torrtoa och anlägga eget BDT-avlopp.
Kommentar: Att anlägga en avloppsanläggning kräver tillstånd. Vid prövningen granskas om anläggningen kan utföras utan risk för olägenhet.
Se även kommentaren till föregående fråga.

Fråga: Om antal hushåll som vill ansluta sig till ett gemensamt system blir så få, så kostnaden blir orimlig, vad händer då?
Kommentar:Kommunens miljönämnd överväger att fatta beslut om utsläppsförbud för de fastigheter som är anslutna till bristfälliga avloppsanläggningar eller som saknar tillstånd till de befintliga anläggningarna. Det innebär att utsläpp till anläggningarna inte kommer att tillåtas (beslut kan överklagas hos länsstyrelsen). Ett alternativ på lösning för fastighetsägaren kan då vara att plocka bort installationerna från huset. Ett annat alternativ är att söka tillstånd och beviljas tillstånd för att åtgärda den bristfälliga anläggningen, eller att göra en ny avloppsanläggning som uppfyller kraven på rening
Läs även kommentarerna till frågorna ovan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter