Information från Ordföranden

Till medlemmarna i St Getterö och Lötgärdets samfälligheter

Ny ordförande
Jag tänker hålla mitt löfte att bara vara ordförande i tre år, vänligen hjälp valberedningen att hitta en ny till i vår. Självklart kommer jag att vara behjälplig med att svara på alla eventuella frågetecken, och om ingen annan stiger fram, ansvara för den sista delen av ”bryggbygget”. Det kommer att behövas 5-10 man och en till två dagar att genomföra.

Styrdokument
Jag har tidigare aviserat att jag ämnade ta fram styrdokument som på ett enkelt och överskådligt sätt skulle beskriva vad som står i lantmäteriförrättningarna och koppla det till besluten i styrelseprotokollen. För närvarande så blir det troligen inget av med det, ingen har direkt hört av sig och sagt sig sakna det, och det som det i första hand gällde, var besluten kring bryggorna, där Christer tog fram ett avtal, som med tydlighet beskriver vad det handlar om.

Debiteringar Stora Getterö och Lötgärdets samfälligheter
I och med besluten och byggnationen av bryggor, kommer det att för vissa bli en relativ hög utgift för 2017; exempel nedan avser en som redan hade två platser som dessutom var/blev bredare. Länkat är skiss över Getteröbryggan och Bockholmsbryggan som är underlag för debitering.                                                                                                                                        
300:-   Medlem St Getterö                                                           
500:-   Vägavgift                                                               
390:-    Exempel: Bryggavgift plats 260 cm, antal cm x 1, 50 kr                                              
450:-    Exempel:  Bryggavgift plats 300 cm, antal cm x 1,50                                                
370:-    Exempel: Extra för bredare plats 10 cm, antal cm x 37:-     (engångskostnad)
1850:-  Exempel: Extra för bredare plats 50 cm,  antal cm x 37:-    (engångskostnad)
500:-    Extra för ny brygga 4m     (2017, 2018 och 2019)                                                    

150:- Medlem Lötgärdet                                                                 
500:-  Extra GA 10    (2017 och 2018)                  
Drift och underhåll för ny avloppsanläggning tillkommer - uppgifter kommer i separat utskick     

Kommentar - Bryggplatser
De som tidigare haft en bryggplats om 250 cm, betalar bryggavgift 250 x 1,50 kr = 375:-
De som tidigare haft en bryggplats om 260 cm, betalar bryggavgift 260 x 1,50 kr= 390:-
och dessutom 10 cm x 37:- i en engångskostnad = 370:-
Alla som har en bryggplats som är bredare än 250 cm kommer alltså få betala 37:- / cm för denna i en engångs kostnad 2017.
      
Kommentar - Extra debitering för Brygga och GA10       
De extra debiteringar för Brygga, St Getterö och GA 10 Lötgärdet på 500:-  är för att i stort återställa ”fonderade” medel för bryggor, efter utbyggnaden för de 4 meter per brygga som samfälligheten stod för, samt medel för byggnation av förbindelsebryggan.
                      
Exempel på debitering 2017
En fastighet som bara är medlem i St Getterö med en båtplats om 250 cm får exempelvis följande debitering 2017.                                                             
300:-     Medlemsavgift                                                   
375:-     Bryggplats                                                                         
500:-     Vägavgift                                                                           
500:-     Extra brygga                                                                           
1675:-    Totalt                                


Gällande väg och vägavgift, får framtiden utvisa vad den blir. Föreningen har sökt bidrag för hela sträckningen, då det nu finns fler fast boende i området. Vi har också framfört önskemål till Södra Finnö vägsamfällighet, att titta på möjligheterna att gå upp i denna. Vägen planeras att efter tjällossningen i vår att få en upprustning.   

Med vänlig hälsning
Jonas Friedman

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter