Information från ordföranden

Inför stämmorna
Avser lämna lite information om våra gemensamhetsanläggningar (GA) då det har kommit ett önskemål om detta. Jag reserverar mig för eventuelle felaktigheter. I förrättningen som skedde (akt 0563–92/5) finns GA 2–9 beskrivet, det finns dock fler akter bl.a. 0563–92/6 – 7, som beskriver bl.a. GA 10 och vilka GA som sen blev Lötgärdets samfällighet. Kommer i bästa fall till hemsidan som PDF när sådan erhållits från Lantmäteriet. Vad som gäller er egen fastighet, kan ni se detta på Lantmäteriets hemsida.

GA 2 Vägen Stora Getterö
Avgiften beslutad att vara oförändrad, 500: -. Trafikverket beräknar drift och underhållskostnad till c: a 20: - metern, det är ungefär vad vi betalar in. När den behandling av vårt bidrag från Trafikverket, som pågått sen hösten -14 är klar, får vi årligen 30% i bidrag. En viss engångssumma betalas också ut för upprustning.
Styrelsen har också beslutat att tills vidare köpa in tjänsten, ”uppsättande av snökäppar”.

GA 3 Bryggor Stora Getterö
Avgiften beslutad att vara oförändrad. I avgiften som från början bara var symbolisk, hoppas vi nu att vi har en nivå för att underhålla bryggorna, med kättingar, flottörer och virke. Ska större inhyrda arbeten ske, kan det enligt mig behövas någon extra debitering. Vid arbetet med förlängning av bryggan, meddelade kustbyggarna att dom fyllt på med ”flytkraft” för att räta upp bryggan, om detta är en möjlighet torde det vara betongen som sätter slutdatum för denna brygga.   

GA 4–6 Vattenförsörjning Lötgärdet
Dessa administreras såvitt jag vet av deltagande fastigheter. Då i stort sett alla har eget vatten är någon/några inte längre i drift.

GA 7 Avlopp, Lötgärdet
Är under behandling, att antingen ”avslutas” alternativt utökas till att omfatta alla deltagande i det nya avloppet.

GA 8 Vattenförsörjning, Stora Getterö, administreras av Bockholmens stugägarförening.

GA 9 Parkmark Bockholmen, Stora Getterö, administreras av Bockholmens stugägarförening.

 GA 10 Parkmark Lötgärdet, avgifter mm se nedan 

Ekonomi, kassa
För den som önskar information om ”ekonomin”, hänvisas i första hand till hemsidan/Ekonomi

Stadgar
För närvarande är det 10 personer på valbar plats till Stora Getterös styrelse mm. Vissa saker som står i stadgarna följs av praktiska inte heller. Vi avser föreslå stämman att stadgarna förtydligas och att antalet valbara platser minskas.

Specifikt till Lötgärdets medlemmar.
I tidigare stämmobeslut gällande utbyggnad av ”förbindelsebryggan”, så beslutades att 50% skulle betalas av Lötgärdets medlemmar, detta då vi ansåg att boende på Bockholmen ingående i GA 3, inte skulle nyttja denna del. Styrelsen tog sedan beslutet at ta medel från GA 10, då vi resonerade att parkmark kunde ingå i detta. Vi har sedan fått en propå från en medlem i det oriktiga i detta, då det finns en GA 3, där medel ska tas ifrån. Vi delar medlemmens åsikt, och har därför beslutat att den del av bryggan som skulle betalas av Lötgärdet, tills vidare inte byggs, och att de extra föreslagna 500: - ej debiteras 2018. Formellt sätt föreslår styrelsen alltså stämman, att ändra tidigare stämmobeslut. Den del som ska byggas vid rampen belastas såsom tidigare beslutat av GA 3. Se ny kallelse till Lötgärdets stämma.
Det har varit stopp i det ny det nya avloppet beroende på en ansamling av fett där sedan papper fastnat. Det är viktigt att vi följer det instruktioner som gäller, för att inte få extra kostnader. 

Frågor
Skickas gärna per e-post, jonas.e.friedmann@gmail.com
Alt 073-3268450


Med vänlig hälsning
Jonas

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter