Uppföljning efter Årsstämmor

Från Jonas Friedmann - Till medlemmarna i Stora Getterö och Lötgärdets samfälligheter (från mail utskickat 17 aug)
 
Hej
På stämman åtog jag mig vissa saker, samt att vad jag förstod så ska arbetet med att slå ihop föreningarna påbörjas. Med anledning av detta nedan lite info.

 
Åtaganden
Saxsprintar
Nya saxsprintar till bryggornas y-bommar ligger i ett vitt kuvert i ”pumphuset” på hyllan till höger. De sätts med fördel i underifrån och viks ut på ovansidan.
DNA märkning
Jag har beställt ny DNA märkning till båtmotorer. Märkning bör sättas på växelhus, motorblock och motorkåpan. Jag meddelar när det finns på plats.
Bryggstege
Bryggstege för att kliva ner i små båtar, får troligen vänta till nästa år.
 
Förslag
Anläggningslagen styr vad och hur en gemensamhetsanläggning blir till och förvaltas.
Den ska skydda ”andelsägarna” från onödiga kostnader och ska uppfylla nedanstående villkor.
-Väsentlighetsvillkoret, ”behövs verkligen detta”.
-Båtnadsvillkoret, Det måste finnas en nytta, även ekonomisk för andelsägarna.
-Optionsvillkoret, Hur många medlemmar vill detta.
-Lokaliseringsvillkoret, minsta intrång utan oskälig kostnad.
Om en förändring ska ske, ska en anläggning omprövas av Lantmäteriet, till en kostnad som i stort är den samma som en förrättning.
Sandstranden vi anlade kostade 25 000: -, omprövning av anläggningen (Parkmark), för att texten ”och sandstrand” skulle tillföras kunde kostat 50 000: -.
 
Stugägarförening
Därav mitt förslag att bilda en stugägarförening, med egna stadgar, i stället för Lötgärdets samfällighetsförening. Detta, inte för att vi ska ”anlägga” en massa saker, utan för att slippa byråkratin ev lagvidrighet och kostnader. Tycker någon att föreningen handlar fel, kan man troligen gå ur.
Enklast möjligt ska den ”främja” trivseln på området, samt ta hand om det som ligger utanför våra gemensamhetsanläggningar ex vis badflotten och stranden.
 
 
Upplösning av Lötgärdets samfällighet
Christer Abrahamsson har funnit ut, att en sammanslagning av samfällighetsföreningar inte är någon större sak, och ej heller borde vara någon större kostnad. Dock bör detta ske när förrättningen för nya avloppet är färdig.
Idag består Lötgärdets förening av GA10 parkmark för alla fastigheter, och GA 7, gamla avloppet som ej används, och var gällande för endast en del av fastigheterna.
 
 
Boulebana
Det finns utredningar som påvisar det mindre lämpliga i att ”förvalta” t.ex. en boulebana som en GA. Detta med skälen om villkoren enl ovan. Saker som vägar, hamnar, avlopp mm anses lämpliga.   
Hittills har c: a drygt 10 st anmält intresse. De som inte anmält per mail, vänligen gör så.
Jag har träffat Bo Sandström som inget har att invända mot anläggandet av en boulebana, dock pratade vi bara om platsen bakom pumphuset. Det finns åsikter från intressenterna om både placering och förvaltning av en bana. Den frågan får vi ta när alla som vill vara med anmält intresse.
 
På min morgonpromenad med grannen, kom vi att diskutera just ovanstående problem med att anlägga olika saker inom en förening. Där (en ö i Sthlm skärgård) har dom skrivit avtal med ”nyttjarna” (dom som bekostar anläggningen, i det här fallet bl.a. en slip och bastuflotte) att föreningen/markägaren godkänner det hela, men friskriver sig från alla ev juridiska och ekonomiska påföljder, och att det är ”nyttjarnas” ansvar och egendom. Det skulle ex vis kunna gälla badflotten som är fäst på bryggnocken.  
 
Detaljplan
Det finns intressenter till att få detaljplanen ändrad för sina respektive fastigheter, bedömt i nuläget 5–10 st. Jag avser skicka mail till de jag vet är intresserad f.n. Förslagsvis bokar vi ett möte med kommunen som får berätta vad som gäller. (Jag vet inte om detta kan gälla Bockholmen också).
De som muntligt anmält intresse till mig behöver inte återkomma. Finns det nu fler intresserade, skicka ett mail. Jag har ännu inte, som utlovats, fått någon ytterligare information från Valdemarsviks kommun.
Slutbevis bygglov
Jag har tidigare informerat om ifrågasättandet till kommunen om inmätning av våra sjöbodar och bryggor. Frågan ställdes i oktober förra året, och ansökan om slutbevis skickades in i februari. Ännu inget svar.
 
Uppblåsbar badflotte
Några kanske minns att jag la ut en uppblåsbar flotte för 5–6 personer, går att dra efter båt. Den ligger nu i pumphuset, i ganska gott skick. Den läcker lite luft från något litet hål, och i det yttre höljet behöver blixtlåsen lagas/bytas. Det finns två höljen. Ligger den kvar nästa gång vi kommer ner, troligen september, åker jag och slänger den, annars är det fritt fram att hämta för den som vill.
 
Boj
Om lusten faller in, så lägger jag och Lars Wiklund ut en boj för gästande större båtar. Det kommer troligen att kosta 5 meter kätting, bojen bjuder jag på.
 
Sjöutsikt
Det var ett tag sen det var arbetsdag, och det växer bra! Det var också ett tag sjöutsikten i stort sett försvann för vissa fastigheter. Jag har även här varit i kontakt med Bo Sandström, som generellt anser att träd som står på hans mark, och som skymmer sjöutsikten, de kan vi ta ner. Han vill dock i förväg veta vilka, då det kan finnas ekonomiska och även kanske synpunkter gällande områdets estetiska karaktär. Träd som står på egen tomt är ju självklart var och ens ensak. Men ibland kan det ju vara bra att gallra lite innan träden blir allt för stora, och kanske får grannen se lite mer av sjön.  
 
 
Med vänlig hälsning
 
Jonas Friedmann
073-3268450

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter