Lötgärdet - Avlopp, sjöbodar & strand

Till medlemmarna i Lötgärdets samfällighet.  

Avlopp
Styrelsen har nu accepterat anbudet från Godkända avlopp. Såsom denna process har tagit sin väg, med kommunens underkännande och Lova-bidrag, fanns inget annat alternativ. Vi anser dock att detta är en mycket god investering, både miljömässigt och ekonomiskt.

Den ”omförhandlade” offerten innehåller garantier som skyddar föreningen mot problem på vägen. En viss kostnadshöjning, vid uppkomst av icke förutsägbara detaljer (problem vid grävning), kan vi dock inte friskriva oss ifrån. Vi har i kostnadskalkylen tagit med 50 000: - för detta, går allt enligt plan behöver detta ej utnyttjas.

Anbudet kommer tills vidare inte att läggas ut på hemsidan eller skickas ut på e-post. Intresserade av detaljer kan kontakta, Lars Fredriksson 0709-15 28 00 eller Roland Gustavsson 0761-45 80 27

En fastighet som redan hade ett godkänt avlopp har valt att inte gå med för tillfället. Vi avser dock att möjliggöra påkoppling senare för den fastigheten, varvid denna då får betala detta till föreningen.

Vi anser att alla andra, genom att ange till kommunen och till föreningen sin avsikt, nu är bundna av att ansluta sig. 

Kostnaden per fastighet i anbudet slutar på 32 562:50, vi har lagt en betalningsplan med 3x12000: - i inbetalning, detta ger 36 000: -/fastighet. De 110 000:- som då är utöver anbudet, ska användas till, eventuella extraarbeten, tillstånd från kommunen, och i bästa fall kan det även räcka till lantmäteriförrättningen.

  • Första inbetalningen12000 kr inbetalat , senast den 1 juli.
  • Andra inbetalningen12000kr  på föreningens konto, senast den 1 augusti.          
  • Tredje inbetalningen på preliminärt 12000kr  på förenings konto, senast den 1 november.

Det går att sätta in hela beloppet på en gång.
Betalas in på Lötgärdets samfällighets konto, PG 4315198-4, ange fastighetsbeteckning, samt namn.

Det är mycket viktigt att detta sker, då föreningen inte har några reserver på kontot att ersätta uteblivna inbetalningar med

Gällande de årliga avgifterna, har styrelsen beslutat att icke påkopplade fastigheter inte ska betala den ”rörliga kostnaden” för de kemiska preparaten som används. De ska dock betala för serviceavtal och el. 

Det kan finnas möjligheter att kommunen i framtiden kan acceptera en ändring av detaljplan där byggytan utökas rejält, och detta för att det finns ett riktigt avloppssystem.

Fem stycken ”externa” fastigheter kommer troligen att ansluta sig till systemet. Den affären sköts helt vid sidan om avtalet mellan föreningen och godkända avlopp. När allt arbete är klart är tanken att de fastigheterna ansluter sig till den bildade
gemensamhetsanläggningen. Reningsverket kommer i så fall ha möjlighet att i framtiden kunna ansluta ytterligare ett antal fastigheter. Detta kommer inte, enligt Conclean att höja våra årliga avgifter utan om möjligt sänka dem. 

Fö rmer information om avloppsbyggandet, se informationblad från Godkända Avlopp.

Vänligen bekräfta mottagandet av denna information omgående, dock senast 5 juni.

Sjöbodar och badstrand
Kommunikationen med Kustbyggarna är inte problemfri. Enligt tidigare överenskommelse ska markberedningen för sjöbodar vara klar senast den 1/6.
Styrelsen tog beslut att utföra arbetet med stranden detta år, trots att kassan blir hårt åtgången. Vi har fått en offert på 26 500: -, jag har därefter krävt ett datum då detta ska vara utfört innan offerten accepteras. Detta har jag nu väntat i många dagar på.

Med vänlig hälsning
Jonas Friedmann
0733-268450

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter